zadanie nr 10

10. Nasadzenia drzew na terenach przyległych do Pływalni Delfinek


Lokalizacja

Działka numer 184 przy ulicy Armii Krajowej - pas zieleni pomiędzy nowo wybudowanym chodnikiem a ogrodzeniem Szkoły Podstawowej.

Skrócony opis zadania

Zadanie polega na zasadzeniu 12 sadzonek lipy szerokolistnej w sąsiedztwie nowo wybudowanego parkingu na ulicy Armii Krajowej (działka nr 184). Walorami zadania są wzrost atrakcyjności wymienionego terenu oraz poprawa wartości architektonicznych.  

Opis zadania

Zadanie polega na zasadzeniu 12 sadzonek lipy szerokolistnej w pasie zieleni znajdującym się pomiędzy nowo wybudowanym chodnikiem a terenem Szkoły Podstawowej. Prace polegać mają na zasadzeniu sadzonek drzew, wymianie podłoża w strefie korzeniowej (jeżeli okaże się to konieczne), zabezpieczeniu ich drewnianymi okrąglakami i podlewaniu w początkowym stadium wzrostu. Zakres prac ma zostać wykonany w ten sposób, aby nasadzeniami nawiązać do już istniejącego szpaleru drzew znajdującego się od strony ulicy trzebnickiej i tworzyć z nim jedną całość. Potrzeba realizacji zadania wynika z faktu wycięcia szeregu drzew w ramach budowy nowych miejsc parkingowych i chodnika wzdłuż ulicy Wesołej. Spodziewanymi efektami są uatrakcyjnienie omawianej przestrzeni i zmianę jej charakteru z betonowej pustyni na miejsce przyjazne dla mieszkańców. Widok drzew przez okna nowej pływalni uatrakcyjni korzystanie z niej a gdy osiągną odpowiednie rozmiary staną się ochroną terenu szkoły przed kurzem i hałasem z pobliskiej drogi. Dodatkowo cień rzucany na parking zmniejszy nagrzewanie się samochodów i zachęci osoby do parkowania w tym miejscu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Projekt odpowiada na potrzebę przywracania terenów miejskich naturze i wspólna egzystencję człowieka i przyrody. Z uwagi  na rodzaj drzew uzyskuje się też pożytki pozyskiwane przez pszczoły, które w obecnej sytuacji rolniczej wymagają wyjątkowej ochrony.  Warto projekt ten sfinansować z pieniędzy publicznych gdyż wycinając drzewa na potrzeby budowy parkingu i chodnika inwestor jest zobowiązany do wykonania nasadzeń zastępczych. których zadaniem jest zrównoważenie utraconego drzewostanu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup i zasadzenie 12 sztuk drzew 1 200 zł

wniosek zaakceptowany merytorycznie bez uwag