zadanie nr 10

10. Nasadzenia drzew na terenach przyległych do Pływalni Delfinek


Opis zadania

Zadanie polega na zasadzeniu 12 sadzonek lipy szerokolistnej w pasie zieleni znajdującym się pomiędzy nowo wybudowanym chodnikiem a terenem Szkoły Podstawowej. Prace polegać mają na zasadzeniu sadzonek drzew, wymianie podłoża w strefie korzeniowej (jeżeli okaże się to konieczne), zabezpieczeniu ich drewnianymi okrąglakami i podlewaniu w początkowym stadium wzrostu. Zakres prac ma zostać wykonany w ten sposób, aby nasadzeniami nawiązać do już istniejącego szpaleru drzew znajdującego się od strony ulicy trzebnickiej i tworzyć z nim jedną całość. Potrzeba realizacji zadania wynika z faktu wycięcia szeregu drzew w ramach budowy nowych miejsc parkingowych i chodnika wzdłuż ulicy Wesołej. Spodziewanymi efektami są uatrakcyjnienie omawianej przestrzeni i zmianę jej charakteru z betonowej pustyni na miejsce przyjazne dla mieszkańców. Widok drzew przez okna nowej pływalni uatrakcyjni korzystanie z niej a gdy osiągną odpowiednie rozmiary staną się ochroną terenu szkoły przed kurzem i hałasem z pobliskiej drogi. Dodatkowo cień rzucany na parking zmniejszy nagrzewanie się samochodów i zachęci osoby do parkowania w tym miejscu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Projekt odpowiada na potrzebę przywracania terenów miejskich naturze i wspólna egzystencję człowieka i przyrody. Z uwagi na rodzaj drzew uzyskuje się też pożytki pozyskiwane przez pszczoły, które w obecnej sytuacji rolniczej wymagają wyjątkowej ochrony. Warto projekt ten sfinansować z pieniędzy publicznych gdyż wycinając drzewa na potrzeby budowy parkingu i chodnika inwestor jest zobowiązany do wykonania nasadzeń zastępczych. których zadaniem jest zrównoważenie utraconego drzewostanu.

Opis lokalizacji

Działka numer 184 przy ulicy Armii Krajowej - pas zieleni pomiędzy nowo wybudowanym chodnikiem a ogrodzeniem Szkoły Podstawowej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup i zasadzenie 12 sztuk drzew 1 200 zł
Łącznie: 1 200 zł

wniosek zaakceptowany merytorycznie bez uwag