zadanie nr 3

3. "Trzmielów ostoją dla owadów, rajem dla dzieci"


Lokalizacja

Zadanie realizowanie będzie we wsi gminy Chocianów - Trzmielów, na placu rekreacyjno -sportowym nazwanym przez mieszkańców "Trzmielówką". Trzmielów jest jedną z najmniejszych wsi gminy i liczy 30 domostw.

Skrócony opis zadania

Projekt polega na stworzeniu w Trzmielowie przestrzeni do rekreacji, wypoczynku i edukacji, poprzez zagospodarowanie terenu pod nowy plac zabaw oraz upiększenie i obsadzenie go roślinnością, która swym pięknem będzie promować Trzmielów, chroniąc jednocześnie owady, szczególnie dziko żyjące. Będzie to miejsce otwarte na mieszkańców całej  gminy, którzy zechcą odwiedzić naszą malowniczą miejscowość.

Opis zadania

"Trzmielów - ostoją dla owadów, rajem dla dzieci' jest projektem o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym, którego efektem będzie powstanie:
1. Placu zabaw - bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do spędzania czasu wolnego przez dzieci i mieszkańców naszej miejscowości, ale również przez odwiedzających naszą miejscowość turystów, szczególnie rowerowych.
2. Edukacji w przyrodzie - placu zieleni, wysadzonego kwiatami, krzewami i drzewami miododajnymi, oznaczonego tablicą edukacyjną "Najmniejsi mieszkańcy kwiatów, najważniejsi dla przyrody" oraz domkami wiszącymi dla owadów.
Plac zabaw oraz plac zieleni będą kompatybilne ze sobą po to, by stworzyć przestrzeń w naszej małej miejscowości przyjazną dla mieszkańców oraz otaczającej nas przyrody. Trzmielów jest miejscowością owadów nie tylko w nazwie, ale również w rzeczywistości. Na terenie naszej wsi ze względu na dużą ilość drzewostanów typu lipy, akacje, dęby i bogactwo terenów zielonych - łąki, występuje duża ilość owadów dziko żyjących zwłaszcza pszczół i znanych z nazewnictwa  trzmieli. Będzie to miejsce na zabawę połączoną z edukacją.
Dotychczasowe miejsce, gdzie usytuowany jest tzw. plac zabaw, jest mało atrakcyjne. Znajduje się na nim tylko kilka urządzeń, które, albo są wciąż zajęte przez któreś z dzieci i dostęp jest do nich ograniczony, poprzez małą ilość, albo nie są używane, tak jak w przypadku zestawów do koszykówki, ze względu na brak odpowiedniego, utwardzonego podłoża do odbijania piłką. Ponadto dotychczasowe miejsce, gdzie usytuowany jest plac zabaw jest przeznaczone na budowę sceny plenerowej, której budowa wyznaczona jest na bieżący rok kalendarzowy, stworzenie nowego miejsca zabaw jest więc koniecznością. Miejsce, które chcemy wzbogacić i uatrakcyjnić,  jako mieszkańcy nazwaliśmy Trzmielówką, jest chętnie odwiedzane nie tylko, przez nasze dzieci, ale również dla coraz liczniej odwiedzających nas turystów. Poprzez nasze działania chcemy podnieść standard naszej wsi, której znaczna część zamieszkiwana jest przez rodziny z małymi dziećmi. Chcemy również podnieść atrakcyjność turystyczną naszej wsi, jako miejsca w którym warto się zatrzymać, odpocząć wśród zieleni, czerpiąc informacji o naszych walorach przyrodniczych i miło spędzić czas z rodziną. Realizacja projektu związana będzie z poniższymi pracami, realizowanymi głównie przez mieszkańców wsi:
- stworzenie placu zabaw ( ok. 200 m2) - przygotowanie terenu: wyrównanie, ogrodzenie, zamontowanie urządzeń (zabawowych, ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery). Wyrównanie i utwardzenie terenu pod małe boisko do gry w piłkę koszykową. Zestaw bramek do piłki koszykowej sołectwo posiada w swoich zasobach, ale nie były one wcześniej wykorzystywane, ponieważ miejsce, na którym były zainstalowane nie było przystosowane do gry. Kosze zostaną zdemontowane i zamontowane na nowym odpowiednim miejscu.
- stworzenie miejsca edukacji w przyrodzie, będzie polegało na przygotowaniu przy placu zabaw pasów zieleni, obsadzonych kwiatami, krzewami i sadzonkami drzew miododajnych, w tym min.: lawendami, wrzosami, jarzębinami, akacjami. Roślinność będzie wpisywała się w charakterystykę terenu, tak aby zachować jego naturalność. Zostanie zamontowana również tablica edukacyjna o owadach: pszczołach, osach, trzmielach, której zawartość opracowana będzie przez specjalistę z zakresu owadoznawstwa. Na placu zamontowane zostaną również domki ochronne dla owadów dziko żyjących.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Realizacja projektu jest odpowiedzią na  potrzebę zamieszkania i spędzania czasu wolnego przez mieszkańców w miejscu bezpiecznym i atrakcyjnym dla rodzin, a szczególnie dzieci. Chcemy być postrzegani jako wieś przyjazna i otwarta dla gości, w której nie tylko można odpocząć, ale przede wszystkim obserwować przyrodę, cykle w niej zachodzące m.in poprzez obserwację otoczenia. Realizacja projekty utwierdzi również mieszkańców w pozytywnym myśleniu o tym, że warto dbać o estetykę otoczenia w zgodzie z naturą. Wzmocni również poczucie wspólnoty a działania wokół realizacji zadania zintegrują mieszkańców. Zadanie stwarza możliwość realizacji prognoz społeczności lokalnej związanych z modernizacją terenów wsi. Projekt wpisuje się również w realizację celów strategii rozwoju Gminy Chocianów na lata 2014-2020 m.in. cel strategiczny: nr I( modernizacja infrastruktury technicznej), nr III(turystyka i wypoczynek na bazie walorów przyrodniczych, kulturowych), nr IV(atrakcyjne miejsce zamieszkania).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wyrówyrównanie, utwardzenie kostką nawierzchni pod plac do gry w koszykókę (ok.60 m2)8 000 zł
2Wyrównanie i ogrodzenie terenu pod plac zabaw ( zakup drewna i impregnatu na drewno - deski)1 700 zł
3Zakup urządzeń na plac zabaw 23 000 zł
4Zakup tablicy edukacyjnej 1 000 zł
5Przygotowanie terenu pod rabaty kwiatowe (zakup roslin i krzewów)2 500 zł
6Zakup budek dla owadów 800 zł
7Opracowanie dokumentacji 3 000 zł
Łącznie: 40 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1Konserwacja urządzeń i koszenie trawy3 000 zł

Realizacja zadania wymaga zgody organu administracji budowlanej. Procedura zostanie wszczęta, jeśli zadanie zostanie wybrane do realizacji.